untitled

مدیریت شهری،معضلات،راه کار

 • یکشنبه - 4 مهر 1395
 • یکی ازچالشهاودغدغه های امروزی مدیریت شهری،عدم دقت درزیرساختهای بافت شهری منجمله ایجادفضاهای تفریحی،فرهنگی ومکانهای مطالعاتی درفضاهای بلاتکلیف محیط شهری است که متاسفانه درهیچ دورانی توجه جدی برآنهانشده است.اماباتوجه به رشدوتوسعه فیزیکی وافزایش جمعیت پرداختن به این موضوع بایستی یکی ازاساسی ترین فاکتورهادرارتقاء مدیریت شهری موردتوجه ...

  635978678449022744

  علت اینهمه چاله درمعابرشهرچیست؟

 • یکشنبه - 4 مهر 1395
 • عموم همشهریان عزیزشاهدهستندکه اکثرمعابراصلی شهرپراست ازچاله های ریزودرشت که علاوه براین که چهره بدی ازشهربه نمایش می گذاردتبعاتی نیزداردکه بطورخلاصه به آن می پردازیم ودرپایان راه کاری هم که بنظرحقیرمیرسدعرض خواهم نمود. بدنیست قبل ازشرح بحث خاطره ای ازحضورخودم درکشورهای دیگرذکرنمایم وسپس به مشکل شهرمان بپردازم:اینجانب ...

  مصاحبه

 • دوشنبه - 7 دی 1394
 • مصاحبه باهفته نامه سهنددرسال 94 وقبل ازانتخابات مجلس شورای اسلامی: س :نظرتان نسبت اقدامات گروههای تندرو که قانون رازیرپامیگذارندومراسمات سخنرانی مخالفان فکری خودرابرهم می زنند، چیست؟ ج-در تاریخ ایران در هر مقطعی می توان حضور گروه های خشونت گرا را دید. البته شکل، دامنه و شدت عمل ...

  گالــــری